Proteomika

Rutinní proteomické analýzy

Naše skupina je zapojena v mnoha výzkumných projektech, v rámci kterých zajišťujeme proteomické analýzy založené na MS. Tyto projekty se zabývají například výzkumem virové infekce hepatitidou B nebo analýzou změn proteomu závislých na aktivitě rhomboidu.


Poskytujeme následující proteomické analýzy:
  • Analýza intaktní hmoty 

            určení molekulové hmoty proteinů či oligonukleotidů pomocí MALDI-TOF or ESI-TOF

  • Identifikace proteinů

            zahrnující též charakterizaci proteinových komplexů z gelu i z roztoku

  • Charakterizace posttranslačních modifikací

            fosforylace, acetylace, methylace atd.

  • Kvantifikace proteinů

            relativní kvantifikace (label-free, SILAC)


Vlastní proteomický výzkum

V našich výzkumných projektech se zabýváme:

  •     Analýzou lipoproteinů/lipopeptidů a membránových proteinů

Separace a identifikace lipoproteinů/lipopeptidů je poměrně náročná vzhledem k omezené rozpustnosti lipo-modifikovaných segmentů ve vodných roztocích, které se používají v rámci standardních proteomických pracovních postupů výhradně. Proto se zaměřujeme na implementaci nových pracovních postupů ke zvýšení výtěžku lipo-modifikovaných a hydrofobních segmentů proteinů.


  •     Zavedením nových strukturně-proteomických přístupů. Na poli strukturní proteomiky zavádíme          následující metody:

nativní MS

proteinové kovalentní značení

proteinové zesíťování

vodík-deuteriová výměna s MS detekcí


Tyto komplementární metody umožňují studovat proteinové struktury a charakterizovat nejen interakce mezi proteiny, ale také interakce proteinů s jinými biologickými molekulami.

Fragmentační spektrum myristoylovaného peptidu GVGSK získané pomocí CID a HCD fragmentačních technik. V případě HCD fragmentační techniky byly detekovány dva indikátorové fragmenty b0 (m/z 211,205) and b1 (m/z 268,227) obsahující kyselinu myristovou.
Iontová mobilitní spektrometrie (IMS) amyloidu beta (1-42). Označeny jsou jednotlivé nábojové stavy monomeru a oligomerů Aβ42.
Fosforylasa B značena pomocí D2O ve dvou časových bodech (20 sekund a 2 hodiny). Získaná data byla vynesena do struktury fosforylasy B a stupeň deuterace identifikovaných oblastí byl vyjádřen v barevné škále od modré po červenou. Nepokryté oblasti proteinové sekvence jsou značeny šedě.