Hmotnostně-spektrometrické zobrazování

Hmotnostně spektrometrické zobrazování (MSI, z angl. mass spectrometry imaging) umožňuje mapování distribuce chemických látek na různých površích. Nejčastěji se využívá pro vizualizaci distribuce lipidů, peptidů, proteinů, léčiv a jejich metabolitů v tkáňových řezech. Analyty jsou desorbovány z povrchu vzorku, ionizovány a zavedeny do hmotnostního spektrometru. Hmotnostní spektra jsou sbírána z každého bodu vybrané plochy tkáňového řezu, přičemž vzdálenosti měřených bodů definují rozlišení výsledného obrazu. Mapa vybraných iontů v tkáni může být poté vytvořena pomocí specializovaných programů. Při MSI jsou využívány různé ionizační techniky.

V naší laboratoři jsme vyvinuli metodu MSI založenou na ionizační technice MALDI (MALDI-MSI) pro mapování prostorové distribuce lipidů v cílových tkáních (mozek, ledviny nebo játra myší nebo krys). V rámci jejího vývoje byly testovány různé MALDI matice a byly optimalizovány postupy přípravy vzorků pro dosažení dobré selektivity pro cílové lipidové třídy. V současné době používáme MALDI-MSI ke studiu neurodegenerativních onemocnění, zejména Alzheimerovy choroby (AD). AD je patologicky charakterizována akumulací hyperfosforylovaných neurofibrilárních klubek proteinu tau a β-amyloidních plaků v mozku. Nedávno bylo však zjištěno, že na patologii AD se také podílejí lipidy. Přesný mechanismus AD však stále není plně pochopen. Z toho důvodu využíváme MALDI-MSI k mapování prostorové distribuce různých lipidů v cílových tkáních a následnému určení změn na úrovni lipidů v myších modelech neurodegenerace. Ve spolupráci se skupinou Lenky Maletínské též analyzujeme účinek potenciálních neuroprotektiv.